Sri. Kishan Kejriwal

Sri. Niraj Harodia

address-1

Ekal Bhawan, 123/A Harish Mukherjee Road, Kolkata – 700026, West Bengal

person

Shri. Suresh Kumar Dhanuka

email

fts.kolkata@ekal.org

contact

033-2454-4510 / 13